Biřmování

Informace pro biřmovance (Chropyně + Břest 2022/23)

-Přehled jednotlivých katechezí pro biřmovance:

1. Katecheze o víře – věřím v jednoho Boha odkaz zde
2. Katecheze o víře – základní pravdy víry odkaz zde
3. Katecheze o víře – Bůh Stvořitel; Stvoření světa, člověka, ráj, první a dědičný hřích odkaz zde
4. Katecheze o víře – Dějiny spásy – Starý zákon odkaz zde
5. Katecheze o víře – Nový zákon odkaz zde
6. Katecheze o víře – Je Kristovo vzkříšení pravdivé? odkaz zde
7. Katecheze o víře – Duch svatý – seslání, působení v Církvi odkaz zde
8. Katecheze o víře – Rozdíly mezi katolíky, pravoslavnými a evangelíky odkaz zde

Setkání: Začnou od poloviny září; zpravidla v pátek v Břestě a v sobotu v Chropyni (střídavě jeden týden tam, druhý tam), společně pro všechny; většinou navazuje na mši sv. (účast na ní je velmi doporučena); seznam termínů od září do prosince 2022 na druhé straně (vynechány prodloužené víkendy, podzimní prázdniny, poslední setkání před Vánoci 17. prosince, bude se pokračovat po Novém roce).

Účast na setkáních povinná (s výjimkou těch, kdo si pro množství povinností domluví s O. Stanislavem individuální způsob přípravy – ti jsou na společná setkání zváni, nejsou však pro ně povinná).

Některá setkání budou katecheze, přednášky (předání obsahu křesťanské víry, morálky) – s možností dotazů, jiná budou zaměřena modlitebně (adorace, růženec, křížová cesta…).

Písmo sv.: Přečíst si alespoň jedno z evangelií, pokud možno i celý Nový Zákon.

Další literatura – především katechismus.

Duchovní obnova: Součástí přípravy bývá také účast na duchovní obnově, např. v Rajnochovicích (vhodné zvláště pro mládež); kdo se zúčastní (nedávno zúčastnil) jiné duchovní obnovy (alespoň víkendové), lze uznat.

Zapojení do života farnosti a církve: Věřící se má zapojit aktivně do života farnosti a celé církve nejen účastí na bohoslužbách (což by měla být samozřejmost minimálně každou neděli), ale také přiložit ruku k dílu – např. při farních brigádách, úklidu a údržbě kostela, fary, organizaci farních akcí (tábory, posezení…), účast na misijních, evangelizačních akcích (Antiochia apod.) …

Kmotr(a): Musí být věřící katolík, sám biřmovaný, snažící se podle víry žít. Nemá to být nikdo z rodičů (prarodiče se nedoporučují, ale možné to je, není-li nikdo jiný vhodný). Nemusí být příbuzný (příbuzným se však stává). Nemusí (ale může) to být křestní kmotr.

Lze doplnit i v průběhu přípravy.

Biřmovací jméno: Vybírá se podle některého svatého či blahoslaveného, který se stává vzorem pro svého svěřence a zvláštním přímluvcem v nebi. Obvykle se vybírá mužské jméno pro muže, ženské pro ženu (je možno přechýlit – např. mít patrona muže, ale převzít jméno v ženské podobě a naopak; převzít jméno v nepřechýlené podobě je možno pouze se souhlasem biskupa).

O svém patronovi je dobré vědět, proč právě jej (ji) jsem si vybral(a), čím mě zaujal(a), dozvědět se více o jeho (jejím) životě, o jeho (její) cestě k Bohu.

Dopis (arci)biskupovi: V závěrečné fázi přípravy každý napíše osobní dopis (arci)biskupovi, který bude biřmování udělovat – v podstatě jde o žádost o udělení svátosti biřmování. Psát originál, nestahovat z internetu, biskupové dopisy skutečně čtou a poznají, co kdo opsal nebo stáhl z internetu!

Co by mělo být v dopise: Popsat svůj vztah k Bohu, prožívání víry, zamyšlení nad tím, co jsem od přípravy očekával(a), co mi dala (nebo v čem zklamala, nenaplnila očekávání), zda jsem udělal(a) nějaký duchovní pokrok (častější, pravidelnější, intenzivnější modlitba, účast na bohoslužbách, zapojení do života farnosti…), koho jsem zvolil(a) za patrona a proč, jak bych se chtěl(a) zapojit do života církve…

Přehled termínů přípravy na biřmování:

Zpravidla začátek v kostele 17:30 (mše sv.), pak příprava na faře

1) so 17. září – Chropyně

2) pá 23. září – Břest

3) so 1. října – Chropyně

4) so 8. října – Chropyně

5) pá 14. října – Břest

6) so 22. října – Chropyně

7) so 5. listopadu – Chropyně

8) pá 11. listopadu – Břest

9) pá 25. listopadu – Břest

10) so 3. prosince – Chropyně

11) pá 9. prosince – Břest

12) so 17. prosince – Chropyně

Velmi pravděpodobné termíny, z vážných důvodů však může dojít ke změně.

Termíny příprav po Vánocích budou stanoveny na podzim.

Poslední etapa pak bude po velkých prázdninách těsně před biřmováním – posledních několik příprav včetně nácviku obřadu.